Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Правова база дiяльностi


Правова база

Дiяльнiсть ПАТ "Укртелеком" регулюється установчими документами Товариства, законодавчими та iншими нормативно-правовими актами України

Для перегляду документів потрібен Acrobat Reader

Укази Президента України

Указ Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємств" вiд 15 червня 1993 року №210/93.  (.pdf, 33Kb)

Закони України

1. Закон України "Про телекомунікації" вiд 18.11.2003 р. N 1280-15  (.pdf, 156Kb)

    Закон визначає повноваження держави щодо управління та регулювання зазначеної діяльності, а також права, обов'язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються телекомунікаційними послугами.

2. Закон України "Про особливостi приватизацiї вiдкритого акцiонерного товариства "Укртелеком" вiд 13.07.2000 р. № 1869-III  (.pdf, 48Kb)

    Опублiковано: Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 № 41 (13.10.2000), ст. 341. Закон визначає особливостi процедури приватизацiї ПАТ "Укртелеком", зокрема, мету та особливi принципи приватизацiї Укртелекому, склад комiсiї з приватизацiї Укртелекому, порядок пiльгового продажу акцiй Укртелекому та продажу пакета акцiй Укртелекому на вiдкритих торгах, а також напрямки використання коштiв, одержаних вiд приватизацiї.

3. Закон України "Про приватизацiю державного майна" вiд 4 березня 1992 року №2163-XII  (.pdf, 97Kb)

4. Закон України "Про пiдприємництво" вiд 7 лютого 1991 року №698-XII  (.pdf, 70Kb)

5. Закон України "Про Державну програму приватизацiї" вiд 18 травня 2000 р. №1723-III  (.pdf, 136Kb)

Розпорядження та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України

1. З 26.08.2005 введено в дію правила надання та отримання телекомунікаційних послуг, які затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2005 року, № 720.

2. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України "Про заходи щодо полiпшення iнвестицiйного розвитку галузi зв'язку" вiд 28.05.2001 р. № 227-р  (.pdf, 29Kb)

    Розпорядження регулює порядок продажу належної ПАТ "Укртелеком" частки в статутному фондi СП "Український мобiльний зв'язок" вiдповiдно до законодавства та розподiл коштiв, одержаних вiд такого продажу, за визначеними напрямками.

3. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження плану розмiщення акцiй ПАТ "Укртелеком"вiд 26.07.2001 р. N 306-р, iз змiнами i доповненнями, внесеними розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2001 року N 397-р  (.pdf, 32Kb)

    Розпорядження визначає розмiр статутного фонду, номiнальну вартiсть та види акцiй, способи та термiни їх розмiщення.

4. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України "Деякi питання ПАТ "Укртелеком" вiд 9.08.2001 р. N 344-р  (.pdf, 28Kb)

    Розпорядження визначає розмiр пакету акцiй ПАТ "Укртелеком", закрiплений у державнiй власностi, та передачу функцiй з управлiння акцiями ПАТ "Укртелеком", що належать державi, на перiод до їх вiдчуження.

5. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження плану розмiщення акцiй ПАТ "Укртелеком"вiд 26.07.2001 р. iз змiнами i доповненнями, внесеними розпорядженнями Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2001 року N 397-р, вiд 29 листопада 2001 року N 540-р  (.pdf, 33Kb)

6. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження уточненого плану розмiщення акцiй ПАТ "Укртелеком" вiд 01.06.2002р. №289-р  (.pdf, 29Kb)

Акти Кабiнету Мiнiстрiв України

Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження Методики оцiнки вартостi майна пiд час приватизацiї" вiд 22 липня 1998 р. №1114  (.pdf, 120Kb)

Iншi нормативно-правовi акти

1. Рiшення комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку "Про затвердження Положення про порядок реєстрацiї випуску акцiй акцiонерного товариства при збiльшенi статутного фонду у зв'язку з iндексацiєю основних фондiв" вiд 17 березня 2000 р. №25  (.pdf, 37Kb)

2. Рiшення комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку "Про затвердження Положення про порядок реєстрацiї випуску акцiй вiдкритих акцiонерних товариств, створених iз державних пiдприємств у процесi приватизацiї та корпоратизацiї" вiд 11 квiтня 2000 р. №39   (.pdf, 37Kb)


Закарпатська філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном : 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, м. Ужгород, 88005 пл. Кирила і Мефодія,4

Зворотний зв'язок